Töövaldkonnad
The main areas of work
Ajakirjandustööstus
Press industry
Autotööstus
Automotive industry
Avalikud suhted
Public relations
Ehitustööstus
Building industry
Informaatika
Informatics
Infotehnoloogia
Information technology
Jaekaubandus
Retail trade
Joogitööstus
Beverage industry
Kaevandamine
Mining
Keemiatööstus
Chemical Industry
Laevatööstus
Ship industry
Meelelahutustööstus
Entertainment industry
Pangandus
Banking industry
Personalihaldus
Personnel management
Põllumajandus
Agriculture
Ravimitööstus
Pharmaceutical industry
Reisitööstus
Travel industry
Talupidamine
Farming
Televisioon
Television
Tootmine
Production
Turundus
Marketing
Õpetamine
Teaching
Sotsiaalvaldkond
Social sector
Abistaja
Care taker
Abivahend
Aid
Abivajaja
Needy person
Hoolekanne
Welfare
Kuulmispuue
Auditory disability
Liikumispuue
Mobility disability
Munitsipaaltoetus
Municipal support
Nägemispuue
Visual disability
Puuetega inimesed
People with disabilities
Riiklik toetus
Government support
Sotsiaaltöötaja
Social worker
Tugiisik
Support person
Vaimupuue
Mental disability
Poliitika
Politics
Akt
Act
Aktsepteerimine
Acceptance
Aruanne
Report
Delegaat
Delegate
Diskrimineerimine
Discrimination
Edendamine
Promotion
Eesmärk
Purpose
Erakond
Political party
Esimees
Chairman
Ettepanek
Proposal
Informatsioon
Information
Meditsiin
Medicine
Allergia
Allergy
Aspiriin
Aspirin
Astma
Asthma
Autist
Autistic
Veritsema
Bleed
Pime
Blind
Sinikas
Bruise
Sisekõrva implantaat
Cochlear implant
Nohu
Coryza
Köha
Cough
Kargud
Crutches
Kurt
Deaf
Hambaravi
Dental care
Puue
Disability
Haigus
Disease
Haige
Diseased
Erakorraline arstiabi
Emergency medical treatment
Silmatilgad
Eye drops
Väsimus
Fatigue/vatigue
Palavik
Fever
Vaegkuulja
Hard of hearing
Paranema
Heal
Tervis
Health
Terve
Healthy
Kuuldeaparaat
Hearing aid
Põletik
Inflammation
Süst
Injection
Vigastus
Injury
Lonkama
Limp
Operatsioon
Operation
Valu
Pain
Valuvaigisti
Painkiller
Halvatud
Paralyzed
Stress
Stress
Tabletid
Tablets
Teadvuseta
Unconscious
Usher
Usher
Vaktsineerimine
Vaccination
Ratastool
Wheelchair
Haridus
Education
Ajalugu
History
Arheoloogia
Archeology
Arhitektuur
Architecture
Arvutiteadus
Computer science
Astronoomia
Astronomy
Bioloogia
Biology
Disain
Design
Eeskuju
Example
Filoloogia
Philology
Filosoofia
Philosophy
Füüsika
Physics
Geograafia
Geography
Keeled
Languages
Keemia
Chemistry
Kirjandus
Literature
Kunst
Art
Majandus
Economy
Matemaatika
Mathematics
Muusika
Music
Näide
Example
Näitlemine
Acting
Sotsiaalteadused
Social sciences
Sotsioloogia
Sociology
Teadus
Science
Tehnika
Technique
Tehnoloogia
Technology
Teoloogia
Theology
Veterinaaria
Veterinary
Õigusteadus
Science of law
Ärijuhtimine
Business management
Majandus
Economy
Kulu
Expense
Palk
Salary
Raamatupidamine
Accounting
Rahandus
Finance
Riigiamet
Civil service
Tootmine
Production
Tulu
Income
Tööhõive
Employment
Psühholoogia
Psychology
Juhatus
Board
Järelevalve
Supervision
Kaasatus
Inclusion
Kogukond
Community
Komitee
Committee
Kommunikatsioon
Communication
Konsensus
Consensus
Konventsioon
Convention
Koolitus
Training
Koosolek
Meeting
Kättesaadavus
Accessibility
Ligipääsetavus
Accessibility
Liige/liikmed
Member/members
Maailm
World
Majandus
Economy
Ministeerium
Ministry
Minister
Minister
Misioon
Mission
Märkus
Remark
Nõupidamine
Consultation
Nõustumine
Acceptance
Oluline/tähtis
Important
Omavalitsus
Municipality
Osalemine
Participation
President
President
Protokoll
Protocol
Puue
Disability
Rakendamine
Application/harnessing
Rehabilisatsioon
Rehabilitation
Riigikogu
Parliament
Riik
Country
Seadus
Law
Seminar
Seminar
Sidusus
Coherence
Sotsiaalkaitse
Social protection
Strateegia
Strategy
Suursaadik
Ambassador
Töörühm
Workshop
Töötuba
Workshop
Töövõime
Work ability
Universaalne disain
Universal design
Valitsus
Government
Valmisolek
Readiness
Visioon
Vision
Võrdsus
Equality
Õiglus
Justice
Õigus
Right
Ühiskond
Society
Ümarlaud
Roundtable
Ravimid
Medications