The main areas of work
Töövaldkonnad
Press industry
Ajakirjandustööstus
Automotive industry
Autotööstus
Public relations
Avalikud suhted
Building industry
Ehitustööstus
Informatics
Informaatika
Information technology
Infotehnoloogia
Retail trade
Jaekaubandus
Beverage industry
Joogitööstus
Mining
Kaevandamine
Chemical Industry
Keemiatööstus
Ship industry
Laevatööstus
Entertainment industry
Meelelahutustööstus
Banking industry
Pangandus
Personnel management
Personalihaldus
Agriculture
Põllumajandus
Pharmaceutical industry
Ravimitööstus
Travel industry
Reisitööstus
Farming
Talupidamine
Television
Televisioon
Production
Tootmine
Marketing
Turundus
Teaching
Õpetamine
Social sector
Sotsiaalvaldkond
Care taker
Abistaja
Aid
Abivahend
Needy person
Abivajaja
Welfare
Hoolekanne
Auditory disability
Kuulmispuue
Mobility disability
Liikumispuue
Municipal support
Munitsipaaltoetus
Visual disability
Nägemispuue
People with disabilities
Puuetega inimesed
Government support
Riiklik toetus
Social worker
Sotsiaaltöötaja
Support person
Tugiisik
Mental disability
Vaimupuue
Politics
Poliitika
Act
Akt
Acceptance
Aktsepteerimine
Report
Aruanne
Delegate
Delegaat
Discrimination
Diskrimineerimine
Promotion
Edendamine
Purpose
Eesmärk
Political party
Erakond
Chairman
Esimees
Proposal
Ettepanek
Information
Informatsioon
Medicine
Meditsiin
Allergy
Allergia
Aspirin
Aspiriin
Asthma
Astma
Autistic
Autist
Bleed
Veritsema
Blind
Pime
Bruise
Sinikas
Cochlear implant
Sisekõrva implantaat
Coryza
Nohu
Cough
Köha
Crutches
Kargud
Deaf
Kurt
Dental care
Hambaravi
Disability
Puue
Disease
Haigus
Diseased
Haige
Emergency medical treatment
Erakorraline arstiabi
Eye drops
Silmatilgad
Fatigue/vatigue
Väsimus
Fever
Palavik
Hard of hearing
Vaegkuulja
Heal
Paranema
Health
Tervis
Healthy
Terve
Hearing aid
Kuuldeaparaat
Inflammation
Põletik
Injection
Süst
Injury
Vigastus
Limp
Lonkama
Operation
Operatsioon
Pain
Valu
Painkiller
Valuvaigisti
Paralyzed
Halvatud
Stress
Stress
Tablets
Tabletid
Unconscious
Teadvuseta
Usher
Usher
Vaccination
Vaktsineerimine
Wheelchair
Ratastool
Education
Haridus
History
Ajalugu
Archeology
Arheoloogia
Architecture
Arhitektuur
Computer science
Arvutiteadus
Astronomy
Astronoomia
Biology
Bioloogia
Design
Disain
Example
Eeskuju
Philology
Filoloogia
Philosophy
Filosoofia
Physics
Füüsika
Geography
Geograafia
Languages
Keeled
Chemistry
Keemia
Literature
Kirjandus
Art
Kunst
Economy
Majandus
Mathematics
Matemaatika
Music
Muusika
Example
Näide
Acting
Näitlemine
Social sciences
Sotsiaalteadused
Sociology
Sotsioloogia
Science
Teadus
Technique
Tehnika
Technology
Tehnoloogia
Theology
Teoloogia
Veterinary
Veterinaaria
Science of law
Õigusteadus
Business management
Ärijuhtimine
Economy
Majandus
Expense
Kulu
Salary
Palk
Accounting
Raamatupidamine
Finance
Rahandus
Civil service
Riigiamet
Production
Tootmine
Income
Tulu
Employment
Tööhõive
Psychology
Psühholoogia
Board
Juhatus
Supervision
Järelevalve
Inclusion
Kaasatus
Community
Kogukond
Committee
Komitee
Communication
Kommunikatsioon
Consensus
Konsensus
Convention
Konventsioon
Training
Koolitus
Meeting
Koosolek
Accessibility
Kättesaadavus
Accessibility
Ligipääsetavus
Member/members
Liige/liikmed
World
Maailm
Economy
Majandus
Ministry
Ministeerium
Minister
Minister
Mission
Misioon
Remark
Märkus
Consultation
Nõupidamine
Acceptance
Nõustumine
Important
Oluline/tähtis
Municipality
Omavalitsus
Participation
Osalemine
President
President
Protocol
Protokoll
Disability
Puue
Application/harnessing
Rakendamine
Rehabilitation
Rehabilisatsioon
Parliament
Riigikogu
Country
Riik
Law
Seadus
Seminar
Seminar
Coherence
Sidusus
Social protection
Sotsiaalkaitse
Strategy
Strateegia
Ambassador
Suursaadik
Workshop
Töörühm
Workshop
Töötuba
Work ability
Töövõime
Universal design
Universaalne disain
Government
Valitsus
Readiness
Valmisolek
Vision
Visioon
Equality
Võrdsus
Justice
Õiglus
Right
Õigus
Society
Ühiskond
Roundtable
Ümarlaud
Medications
Ravimid